: جمعه 01 خرداد 1394

سامانه اطلاع رساني سهامداران بانك صادرات ايران

  

اطلاعیه ها

 
: دوره مالی
نوعنامتاریخساعت
                                                                                                                                                                                                            تصميمات مجمع عمومي فوق العاده 05 آبان 1393 09:46
                                                                                                                                                                                                            پيش بيني سود هر سهم بر اساس عملكرد 3 ماهه 10 دي 1393 08:25
                                                                                                                                                                                                            صورت هاي مالي سه ماهه منتهي به 31/03/1393 10 دي 1393 08:26
                                                                                                                                                                                                            پيش بيني سود هر سهم بر اساس عملكرد 6 ماهه 15 دي 1393 14:52
                                                                                                                                                                                                            صورت هاي مالي شش ماهه منتهي به 31/06/1393 15 دي 1393 14:53
                                                                                                                                                                                                            اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 94 23 اسفند 1393 14:34