: پنجشنبه 03 بهمن 1398

سامانه اطلاع رساني سهامداران بانك صادرات ايران

  

تماس با ما 

 

 

جهت  برقراري ارتباط با اداره كل سهامداران و مجامع بانك صادرات ايران:

تماس با شماره

09602  ======= > گزينه شماره 5  (اطلاع از وضعيت سهام ) ======>  وارد نمودن كد ملي

سهامدار و  يا كدثبت شركت

1-مانده سهام

2-ميزان سود

3-اطلاع از تصميمات متخذه در مجمع عمومي

4- قيمت سهام

5- آگاهي از نحوه تكميل و ارسال اطلاعات

6- آخرين اخبار

7- ارتباط با اداره كل سهامداران و مجامع  ====> 

                                  گزينه 1 : ارتباط با دايره سهام

                                  گزينه2: اطلاع از وضعيت شركت هاي زيرمجموعه و سرمايه پذير

                                 گزينه3: ارتباط با گروه كارشناسان